ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
2 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 10 10 0 103101 CALCULUS I
3 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
4 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
5 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 10 10 1 103101 CALCULUS I
6 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
7 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
8 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
9 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
10 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
11 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
12 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
13 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
14 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
15 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
16 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
17 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
18 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
19 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
20 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
21 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
22 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
23 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
24 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
25 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ PRECISION ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
26 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
27 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
28 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์ CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
29 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์ PRECISION ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
30 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
31 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
32 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
33 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว Environmental Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
34 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
35 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
36 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
37 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
38 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 10 W 1 103101 CALCULUS I
39 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
40 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
41 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
42 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
43 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
44 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
45 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
46 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
47 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง N/A 10 10 0 103101 CALCULUS I
48 B6222499 นายอรชุน ลุนทอง N/A 10 10 0 103101 CALCULUS I
49 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
50 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
51 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
52 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
53 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
54 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
55 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
56 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
57 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
58 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
59 B6224691 นายผดุงพงษ์ บรรเรียนกิจ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
60 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
61 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม N/A 10 10 0 103101 CALCULUS I
62 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์ CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
63 B6224912 นายพชร ขวานทอง CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
64 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ Geological Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
65 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
66 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
67 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
68 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ N/A 10 60 0 103101 CALCULUS I
69 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
70 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
71 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
72 B6226480 นางสาวเกษราพร โนนตะภาพ N/A 10 10 0 103101 CALCULUS I
73 B6226824 นายปรม เจริญพร Electronic Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
74 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น N/A 10 60 0 103101 CALCULUS I
75 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
76 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
77 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์ PE 10 10 1 103101 CALCULUS I
78 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
79 B6230647 นายธนะพล รัตนะ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
80 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
81 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
82 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์ PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
83 B6235796 นายธนัช อังกนก Environmental Engineering 10 10 1 103101 CALCULUS I
84 B6235987 นางสาวสนธยา มาตรแสง CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
85 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด Environmental Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
86 B6236250 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ N/A 10 10 1 103101 CALCULUS I
87 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี PE 10 10 0 103101 CALCULUS I
88 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 103101 CALCULUS I
89 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์ CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 103101 CALCULUS I
90 B6238445 นายศิวัช หงสกุล N/A 10 10 0 103101 CALCULUS I
91 B6239138 นายกัสมา เง่อเลิศ Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
92 B6239442 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน Agricultural and Food Engineering 10 10 0 103101 CALCULUS I
93 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 13 10 1 103101 CALCULUS I
94 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 13 10 1 103101 CALCULUS I
95 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 13 10 1 103101 CALCULUS I
96 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 13 10 3 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ