ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
2 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
3 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
4 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
5 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
6 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
7 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
8 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
9 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
10 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
11 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
12 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
13 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
14 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
15 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
16 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์ PE 1 60 0 103101 CALCULUS I
17 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
18 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 103101 CALCULUS I
19 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
20 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
21 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
22 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
23 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
24 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
25 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 W 0 103101 CALCULUS I
26 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
27 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม PE 1 60 0 103101 CALCULUS I
28 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
29 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ