ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
2 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
3 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
4 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
5 B6130435 นายวัฒนบัณฑิต ธุจ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
6 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 301352 FOOD QUALITY AND INSPECTIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ