ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200909 นายนัฐพล คงรอด Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
2 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
3 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
4 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
5 B6234607 Ms.LINA CHHUN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
6 B6234614 Ms.MAO CHEN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
7 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
8 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
9 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 301223 POSTHARVEST TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ