ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
2 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 1 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
3 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 0 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
4 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 0 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
5 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 0 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
6 B6335366 MissCHEAK DANE Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 0 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
7 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 0 301112 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ