ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
16 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
17 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
18 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
19 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
20 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
21 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
22 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
23 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
24 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
25 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
26 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
27 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
28 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
29 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
30 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
31 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
32 B5925957 นายวันชัย มาลา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
33 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ