ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5918416 นางสาวนภสร วาปี ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5925957 นายวันชัย มาลา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 1 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
16 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
17 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
18 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
19 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
20 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
21 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
22 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
23 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
24 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
25 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
26 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
27 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
28 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
29 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
30 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
31 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
32 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
33 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
34 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
35 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
36 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
37 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
38 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
39 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
40 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
41 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
42 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
43 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
44 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
45 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
46 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
47 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
48 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
49 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
50 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
51 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
52 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
53 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
54 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 2 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
55 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
56 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
57 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
58 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 2 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
59 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
60 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
61 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
62 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
63 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ