ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
16 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
17 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
18 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
19 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
20 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
21 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
22 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
23 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
24 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
25 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
26 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
27 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
28 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
29 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
30 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
31 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
32 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
33 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
34 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
35 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
36 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
37 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 2 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
38 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
39 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
40 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 2 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
41 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 2 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
42 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
43 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
44 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
45 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 2 10 3 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
46 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
47 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
48 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
49 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
50 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
51 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
52 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
53 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
54 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
55 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
56 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
57 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
58 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
59 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
60 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
61 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 2 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ