ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ