ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B5925957 นายวันชัย มาลา ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II