ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
36 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
37 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
38 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
39 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
40 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 1 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
41 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
42 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
43 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
44 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
45 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
46 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
47 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
48 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
49 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
50 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
51 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
52 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
53 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
54 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
55 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
56 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
57 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
58 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
59 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
60 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
61 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
62 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
63 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
64 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
65 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
66 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
67 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
68 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
69 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
70 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
71 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
72 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
73 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
74 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
75 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
76 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
77 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
78 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
79 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
80 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
81 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
82 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
83 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
84 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
85 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
86 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
87 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
88 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
89 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
90 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
91 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
92 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
93 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
94 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
95 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 2 10 3 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
96 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
97 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
98 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
99 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
100 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
101 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
102 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
103 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 2 10 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
104 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
105 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 2 10 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ