ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
2 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
3 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
4 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
5 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
6 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
7 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
8 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
9 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
10 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
11 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
12 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
13 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
14 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
15 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
16 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
17 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
18 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
19 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
20 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537464 AIRCRAFT MAINTENANCE SKILL PRACTICE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ