ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
2 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
3 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
4 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
5 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
6 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
7 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
8 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
9 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
11 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
12 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
13 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
14 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
15 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
18 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
19 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
20 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
21 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
22 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
23 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
24 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
25 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
26 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
27 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
28 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
29 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
30 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
31 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
32 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
33 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
34 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
35 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
36 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
37 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
38 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
39 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
40 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
41 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
42 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
43 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
44 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
45 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
46 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
47 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
48 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
49 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
50 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
51 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
52 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
53 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
54 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
55 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
56 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
57 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
58 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
59 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
60 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ