ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
2 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
3 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
4 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
5 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
6 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
7 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
8 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
9 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
11 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
12 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
13 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
14 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
15 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 3 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ