ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING
2 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING
3 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING
4 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING
5 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ