ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 1 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ