ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส ChemE 1 10 1 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 1 10 0 524495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ