ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
2 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
3 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
4 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
5 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
7 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
8 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
9 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
10 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
11 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
12 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
13 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
14 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
15 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
16 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
17 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
18 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
19 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
20 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
21 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
22 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
23 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
24 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
25 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
26 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
27 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
28 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
29 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
30 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
31 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
32 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
33 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
34 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
35 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
36 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
37 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
38 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
39 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
40 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
41 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
42 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
43 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
44 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
45 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
46 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
47 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
48 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
49 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
50 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
51 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
52 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
53 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
54 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
55 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
56 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
57 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
58 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
59 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
60 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
61 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
62 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
63 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 0 524569 GREEN INDUSTRY
64 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY
65 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 1 524569 GREEN INDUSTRY