ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
2 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 40 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
3 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 40 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
4 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 1 40 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
5 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
6 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
7 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
8 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 40 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
9 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 1 40 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
10 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 40 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
11 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
12 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
13 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
14 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
15 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
16 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
17 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
18 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
19 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
20 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
21 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
22 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
23 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
24 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
25 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
26 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
27 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
28 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
29 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
30 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
31 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
32 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
33 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
34 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
35 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
36 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
37 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
38 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
39 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
40 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
41 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
42 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
43 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
44 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
45 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
46 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
47 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
48 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 W 1 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
49 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 0 524534 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ