ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 1 524513 DOWNSTREAM PROCESSING IN BIOTECHNOLOGY
2 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 10 1 524513 DOWNSTREAM PROCESSING IN BIOTECHNOLOGY
3 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 1 40 1 524513 DOWNSTREAM PROCESSING IN BIOTECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ