ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 40 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
2 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
3 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 40 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
4 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
5 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
6 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
7 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
8 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 1 524323 TRANSPORT PHENOMENA
9 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
10 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 40 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
11 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
12 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
13 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
14 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
15 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
16 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
17 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 40 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
18 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
19 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 1 524323 TRANSPORT PHENOMENA
20 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
21 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
22 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
23 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
24 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
25 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
26 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
27 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
28 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
29 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 W 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
30 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
31 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 524323 TRANSPORT PHENOMENA
32 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 W 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
33 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
34 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
35 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
36 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
37 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 1 524323 TRANSPORT PHENOMENA
38 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 524323 TRANSPORT PHENOMENA
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ