ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 40 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
2 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
3 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
4 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
5 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
6 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
7 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
8 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
9 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
10 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
11 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
12 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
13 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
14 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
15 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
16 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
17 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล ChemE 1 60 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
18 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ