ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
2 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 W 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
3 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
4 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
5 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
6 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
7 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
8 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 W 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
9 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
10 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
11 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
12 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
13 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
14 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
15 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
16 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
17 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
18 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
19 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
20 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
21 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
22 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
23 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
24 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
25 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
26 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
27 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
28 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
29 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
30 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
31 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
32 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
33 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
34 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
35 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
36 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
37 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
38 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
39 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
40 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ ChemE 1 W 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
41 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
42 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
43 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
44 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
45 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
46 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
47 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
48 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
49 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
50 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
51 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
52 B6310868 นายณภัทร สันกลาง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
53 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
54 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
55 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
56 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
57 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
58 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
59 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
60 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
61 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
62 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
63 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
64 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
65 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
66 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
67 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
68 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
69 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
70 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
71 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
72 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
73 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
74 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
75 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า ChemE 1 W 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
76 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
77 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
78 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
79 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
80 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
81 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
82 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
83 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
84 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
85 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
86 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
87 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
88 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
89 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
90 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
91 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
92 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ ChemE 1 10 1 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
93 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
94 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
95 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
96 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์ ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
97 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
98 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง ChemE 1 10 0 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ