ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
2 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
3 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
4 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 40 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
5 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
6 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
7 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
8 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
9 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
10 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
11 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
12 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
13 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
14 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
15 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
16 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
17 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
18 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
19 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
20 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
21 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
22 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
23 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
24 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
25 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
26 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
27 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
28 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
29 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
30 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 W 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
31 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
32 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
33 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
34 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
35 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
36 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 W 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
37 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
38 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
39 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
40 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
41 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
42 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
43 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
44 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
45 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
46 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
47 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
48 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
49 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
50 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
51 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
52 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
53 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
54 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
55 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
56 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
57 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
58 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
59 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
60 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
61 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
62 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
63 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
64 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
65 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
66 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
67 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 1 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
68 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
69 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
70 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 2 40 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
71 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 2 40 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
72 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
73 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
74 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
75 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
76 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
77 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
78 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
79 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
80 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
81 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 2 W 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
82 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
83 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
84 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
85 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
86 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
87 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
88 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
89 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
90 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
91 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
92 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
93 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 2 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
94 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
95 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
96 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
97 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 2 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
98 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
99 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
100 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
101 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 2 10 3 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
102 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
103 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
104 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
105 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
106 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
107 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
108 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
109 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
110 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
111 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
112 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
113 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
114 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
115 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
116 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 2 10 1 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
117 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา ChemE 2 10 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
118 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร ChemE 2 W 0 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ