ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
3 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
4 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
5 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 40 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
7 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
8 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
9 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
10 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
11 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
12 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
13 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
14 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
15 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
16 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
17 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
18 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
19 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
20 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
21 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
22 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
23 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
24 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
25 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
26 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
27 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
28 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
29 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
30 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
31 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
32 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
33 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
34 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
35 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
36 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
37 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
38 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
39 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
40 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
41 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
42 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
43 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
44 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
45 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
46 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
47 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
48 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
49 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
50 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
51 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
52 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
53 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
54 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
55 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
56 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
57 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
58 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
59 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
60 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
61 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
62 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
63 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
64 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
65 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
66 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
67 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
68 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
69 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
70 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
71 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
72 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
73 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
74 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
75 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
76 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ