ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
3 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
4 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
5 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
6 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
7 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
8 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
9 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
10 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
11 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 W 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
12 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 W 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
13 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
14 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
15 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
16 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
17 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
18 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
19 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
20 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
21 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
22 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
23 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
24 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
25 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
26 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
27 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
28 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
29 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
30 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 10 0 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
31 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
32 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
33 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
34 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
35 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
36 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
37 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
38 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
39 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
40 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
41 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
42 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
43 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
44 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
45 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
46 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
47 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
48 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
49 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
50 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
51 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
52 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
53 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
54 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
55 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
56 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
57 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
58 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
59 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
60 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
61 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
62 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
63 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
64 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
65 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
66 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
67 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
68 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
69 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
70 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
71 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
72 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 W 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
73 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
74 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
75 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
76 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
77 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
78 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
79 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
80 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
81 B6336202 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา ChemE 1 10 1 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ