ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ