ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
14 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
15 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
16 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521484 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ