ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 40 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
2 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
3 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
4 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
5 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
6 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
7 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
8 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
9 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
10 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
11 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
12 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
13 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
14 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
15 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
16 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
17 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
18 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
19 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
20 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ