ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
2 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
3 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
4 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
5 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 0 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY
6 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 2 1 521432 BIOPRODUCTS INNOVATION AND TECHNOLOGY