ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
2 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
3 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
4 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
5 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
6 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
7 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
8 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
9 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
10 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
11 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
12 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
13 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
14 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
15 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
16 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
17 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
18 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
19 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
20 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
21 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
22 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
23 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
24 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
25 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
26 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
27 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
28 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
29 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
30 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
31 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
32 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
33 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
34 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
35 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
36 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521426 RICE MILL ENGINEERING
37 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
38 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
39 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521426 RICE MILL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ