ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
2 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
3 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
4 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
5 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
6 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
7 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
8 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
9 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
12 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
13 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
14 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
15 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
16 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
17 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
18 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
19 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
20 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ