ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
2 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
3 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
4 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
5 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
6 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
7 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
8 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
9 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
11 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
12 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
13 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
14 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
15 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
16 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
17 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
18 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
19 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
20 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
21 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
22 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
23 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
24 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
25 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
26 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
27 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
28 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
29 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
30 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ