ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
14 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
15 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
16 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
17 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
18 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
19 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
20 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
21 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
22 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ