ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
2 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
3 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
4 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
5 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
6 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
7 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
8 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
9 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
10 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
11 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521416 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ