ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521413 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING PROJECT
2 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521413 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING PROJECT
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521413 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING PROJECT
4 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521413 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ