ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
2 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
3 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
4 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
5 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
6 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
7 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
8 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
9 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
11 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
12 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
13 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
14 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
15 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
16 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
17 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
18 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
19 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
20 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
21 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
22 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
23 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
24 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
25 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
26 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
27 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
28 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
29 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
30 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
31 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
32 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
33 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
34 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
35 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
36 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
37 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
38 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
39 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
40 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
41 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
42 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
43 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
44 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
45 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
46 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
47 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
48 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
49 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
50 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
51 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
52 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
53 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
54 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
55 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
56 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II