ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 40 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
2 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
3 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
4 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
5 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
6 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
7 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
8 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
9 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
11 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
12 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
13 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
14 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
15 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
16 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
17 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
18 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
19 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
20 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
21 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
22 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
23 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
24 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
25 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
26 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
27 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
28 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
29 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
30 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
31 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
32 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
33 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
34 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
35 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
36 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
37 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
38 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
39 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
40 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
41 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
42 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
43 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
44 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
45 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
46 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
47 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
48 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
49 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
50 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
51 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
52 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
53 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
54 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
55 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
56 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
57 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
58 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
59 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ