ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
2 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
3 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
4 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
5 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
6 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
7 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
8 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
9 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
11 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
12 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
13 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
14 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
15 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
16 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
17 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
18 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
19 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
20 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
21 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
22 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
23 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
24 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
25 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
26 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
27 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
28 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
29 B5909056 นายธนิก นิวัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
30 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
31 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
32 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
33 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
34 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
35 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
36 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
37 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
38 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
39 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
40 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
41 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
42 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
43 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
44 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
45 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
46 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
47 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
48 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
49 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
50 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
51 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
52 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
53 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
54 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
55 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
56 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
57 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
58 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
59 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
60 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
61 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
62 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
63 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
64 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
65 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
66 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
67 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
68 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
69 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
70 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
71 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
72 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
73 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
74 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
75 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
76 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
77 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
78 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
79 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
80 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
81 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
82 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
83 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
84 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
85 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
86 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
87 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
88 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
89 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
90 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
91 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
92 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
93 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
94 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
95 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521412 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ