ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
2 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
3 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 1 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
4 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
5 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
6 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
7 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
8 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
9 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 1 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II