ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
2 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
3 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
4 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
5 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
6 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
7 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
8 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
9 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
10 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
11 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
12 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
13 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
14 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
15 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
16 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
17 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
18 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
19 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
20 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
21 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
22 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
23 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
24 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
25 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521367 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ