ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
2 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
3 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
4 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
5 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
6 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ