ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
2 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
3 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
4 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
6 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
7 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
8 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
9 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
10 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
11 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
12 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
13 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
14 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
15 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
16 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
17 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
18 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
19 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
20 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
21 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
22 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
23 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
24 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ