ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
2 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
3 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
4 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
5 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
6 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
7 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
8 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
9 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
10 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
11 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
12 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
13 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
14 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
15 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
16 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
17 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
18 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
19 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
20 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
21 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY
22 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521362 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORY