ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II