ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 40 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
36 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
37 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ