ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ