ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 3 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5909056 นายธนิก นิวัติ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I