ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 1 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 2 3 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 2 0 521356 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I