ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
3 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
4 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
5 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
6 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
7 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 60 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
8 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
9 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
10 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
11 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
12 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
13 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
14 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
15 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
16 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
17 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
18 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
19 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
20 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
21 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
22 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
23 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
24 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
25 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
26 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
27 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
28 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
29 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
30 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
31 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
32 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
33 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
34 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
35 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
36 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
37 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
38 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ